سرور مجازی آلمان

Plan_1 1 موجود است

Ram = 1 Gb
Cpu = 1 Core 1000 Mghz
Hard = 50 GB SATA 128 MB
Port = 1Gbits
Trafic = Unlimited
Os = Windows , Linux

Plan_2

Ram = 2 Gb
Cpu = 2 Core 1500 Mghz
Hard = 80 GB SATA 128 MB
Port = 1Gbits
Trafic = Unlimited
Os = Windows , Linux

Plan_3

Ram = 4 Gb
Cpu = 2 Core 2000 Mghz
Hard = 100 GB SATA 128 MB
Port = 1Gbits
Trafic = Unlimited
Os = Windows , Linux

Plan_4

Ram = 6 Gb
Cpu = 3 Core 3000 Mghz
Hard = 150 GB SATA 128 MB
Port = 1Gbits
Trafic = Unlimited
Os = Windows , Linux