هاست دانلود ایران ترافیک نامحدود

DL - 5GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت
DL - 10GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • بله پشتیبانی از PHP
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
DL - 20GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت
DL - 50 GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت
DL - 100 GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت
DL - 150 GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 150 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت
DL - 200 GB

قابلیت اتصال به ساب دامنه
تحویل فوری و آنلاین !

 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل مدیریت
 • بدون محدودیت بازدید
 • 24 ساعته پشتیبانی فنی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • ایران موقعیت