سرور مجازی آمریکا KVM-Sata

Kvm_1

Ram = 1 GB
Hard = 35 Gb Sata
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
20,000تومان
Měsíčně
Objednat
Kvm_2

Ram = 2 GB
Hard = 50 Gb Sata
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
25,000تومان
Měsíčně
Objednat
Kvm_3

Ram = 4 GB
Hard = 80 Gb Sata
Cpu = 2 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
35,000تومان
Měsíčně
Objednat
Kvm_4

Ram = 6 GB
Hard = 128 Gb Sata
Cpu = 3 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
60,000تومان
Měsíčně
Objednat
Kvm_5

Ram = 8 GB
Hard = 178 Gb Sata
Cpu = 4 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
89,000تومان
Měsíčně
Objednat
Kvm_6

Ram = 16 GB
Hard = 250 Gb Sata
Cpu = 4 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Starting from
130,000تومان
Měsíčně
Objednat