سرور مجازی آمریکا KVM-Sata+SSD

KvmssD+Sata_1

Ram = 1 GB
Hard = 35 Gb Sata + 15 Gb SSD
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

KvmssD+Sata_2

Ram = 2 GB
Hard = 50 Gb Sata + 20 Gb SSD
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles