سرور مجازی آمریکا KVM-SSD+Sata

KvmssD_1

Ram = 1 GB
Hard = 25 Gb SATA + 15 Gb SSD
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Începănd de la
45,000تومان
Lunar
1,000 Taxe de instalare
Comandă acum
KvmssD_2

Ram = 2 GB
Hard = 35 Gb SATA + 25 Gb SSD
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Începănd de la
65,000تومان
Lunar
5,000 Taxe de instalare
Comandă acum
KvmssD_4

Ram = 4 GB
Hard = 50 Gb SATA + 35 Gb SSD
Cpu = 2 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Începănd de la
30,000تومان
Lunar
1,000 Taxe de instalare
Comandă acum
KvmssD_5

Ram = 8 GB
Hard = 85 Gb SATA + 85 Gb SSD
Cpu = 3 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

Începănd de la
40,500تومان
Lunar
1,000 Taxe de instalare
Comandă acum