سرور مجازی ایران

Vps_IR1


ترافیک نامحدود برای شبکه داخلی ارائه خواهد شد
Ram = 1 Gb
Hard = 40 Gb SSHD
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = 60 Gb
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / PArsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

25,000تومان
Månedlig
1,000 Oprettelse
Bestil nu
Vps_IR2


ترافیک نامحدود برای شبکه داخلی ارائه خواهد شد
Ram = 2 Gb
Hard = 60 Gb SSHD
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = 85 Gb
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / PArsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

35,500تومان
Månedlig
1,000 Oprettelse
Bestil nu
Vps_IR3


ترافیک نامحدود برای شبکه داخلی ارائه خواهد شد
Ram = 3 Gb
Hard = 80 Gb SSHD
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = 110 Gb
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / PArsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

49,000تومان
Månedlig
1,000 Oprettelse
Bestil nu
Vps_IR4


ترافیک نامحدود برای شبکه داخلی ارائه خواهد شد
Ram = 4 Gb + 512 Mb free
Hard = 128 Gb SSHD
Cpu = 2 Core Ekhtesasi
Trafic = 150 Gb
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / PArsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

55,000تومان
Månedlig
1,000 Oprettelse
Bestil nu
Vps_IR5


ترافیک نامحدود برای شبکه داخلی ارائه خواهد شد
Ram = 6 Gb
Hard = 220 Gb SSHD
Cpu = 3 Core Ekhtesasi
Trafic = 180 Gb
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / PArsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

85,000تومان
Månedlig
1,000 Oprettelse
Bestil nu