سرور مجازی آمریکا KVM-Sata

Kvm_1

Ram = 1 GB
Hard = 35 Gb Sata
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
9,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
Kvm_2

Ram = 2 GB
Hard = 50 Gb Sata
Cpu = 1 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
13,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
Kvm_3

Ram = 4 GB
Hard = 80 Gb Sata
Cpu = 2 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
18,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
Kvm_4

Ram = 6 GB
Hard = 128 Gb Sata
Cpu = 3 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
25,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
Kvm_5

Ram = 8 GB
Hard = 178 Gb Sata
Cpu = 4 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
45,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora
Kvm_6

Ram = 16 GB
Hard = 250 Gb Sata
Cpu = 4 Core
Virtualization= KVM
IPs = 1
Traffic= UnLimit
Port = 1Gbit Connection
Location = Usa , Los Angles

A partir de
90,000تومان
Mensal
1,000 Taxa de Configuração
Assinar agora