این سرویس ها فقط مخصوص میزبانی وب میباشند

این سرویس ها فقط مخصوص میزبانی وب میباشند

Vps_IR1


Ram = 1 Gb + 100 Mb Free
Hard = 15 GB SSD PRO
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = Unlimit
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / ParsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR2


Ram = 2 Gb + 256 Mb Free
Hard = 30 Gb SSD PRO
Cpu = 2 Core Ekhtesasi
Trafic = Unlimit
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / ParsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR3


Ram = 4 Gb + 512 Mb Free
Hard = 50 GB SSD PRO
Cpu = 3 Core Ekhtesasi
Trafic = Unlimit
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / ParsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR4


Ram = 8 Gb + 512 Mb Free
Hard = 100 GB SSD PRO
Cpu = 3 Core Ekhtesasi
Trafic = Unlimit
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / ParsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR5


Ram = 12 Gb + 2 Gb Free
Hard = 150 GB SSD PRO
Cpu = 6 Core Ekhtesasi
Trafic = Unlimit
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / ParsOnline
Uptime = 99.99%
Ip = 1