این سرویس ها فقط مخصوص میزبانی وب میباشند

Vps_IR1


Ram = 1 Gb
Hard = 50 Gb SSHD
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = 1b1 = 40 Gb , 1b10 = Unlimited
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / Asiatech/TIC
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR2


Ram = 2 Gb
Hard = 100 Gb SSHD
Cpu = 1 Core Ekhtesasi
Trafic = 1b1= 80 Gb , 1b10 = Unlimited
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / Asiatech/TIC
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR3


Ram = 4 Gb
Hard = 150 Gb SSHD
Cpu = 2 Core Ekhtesasi
Trafic = 1b1 = 120 Gb , 1b10 = Unlimited
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / Asiatech/TIC
Uptime = 99.99%
Ip = 1

Vps_IR4


Ram = 4 Gb
Hard = 300 Gb SSHD
Cpu = 2 Core Ekhtesasi
Trafic = 1b1 = 155 Gb , 1b10 = Unlimited
Port = 1Gbits
Datacenter = Iran / Asiatech/TIC
Uptime = 99.99%
Ip = 1