میزبانی استاندارد ایران ابری

NVH-1

فضا = 250 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux

NVH-2

فضا = 500 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux

NVH-3

فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux

NVH-4

فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux

NVH-5

فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux

NVH-6

فضا = 8000 مگابایت
پهنای باند = نامحدود!
پارک دامنه = نامحدود
زیر دامنه = نامحدود
دیتابیس = نامحدود
تحویل آنی = بله
پایداری سرور = % 99.9
بک آپ گیری = روزانه ، هفتگی ، ماهانه
نصب رایگان مدیریت متحوا = بله
کنترل پنل = Cpanel + CloudLinux