هاست ایران (cPanel) SSD

Plan_A

فضای میزبانی 50 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
ادان دامنه ندارد

Plan_B

فضای میزبانی 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
ادان دامنه ندارد

Plan_C

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
ادان دامنه ندارد

Plan_D

فضای میزبانی 2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
ادان دامنه ندارد

Plan_E

فضای میزبانی 5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
ادان دامنه ندارد