آلفا ریسلر SSD (cPanel)

Alpha Reseller-1
  • 50 گیگابیات کاملا SSD فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 70 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
  • 5 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
  • بله اورسل
  • انتخابی ورژن پی اچ پی
  • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
  • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
  • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-2
  • 80 گیگابیات کاملا SSD فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 90 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
  • 10 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
  • بله اورسل
  • انتخابی ورژن پی اچ پی
  • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
  • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
  • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-3
  • 90 گیگابیات کاملا SSD فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 120 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
  • 20 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
  • بله اورسل
  • انتخابی ورژن پی اچ پی
  • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
  • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
  • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-4
  • 100 گیگابیات کاملا SSD فضا
  • Cpanel و WHM کنترل پنل
  • نامحدود پهنای باند ماهيانه
  • 80 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
  • 30 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
  • بله اورسل
  • انتخابی ورژن پی اچ پی
  • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
  • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
  • خودکار ! تحویل سرویس