هاست Nvme (cPanel)

Plan VIP A - 100 Mb

100 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 250 Mb

250 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 500 Mb

500 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 1 Gb

1000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 2 Gb

2000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 5 Gb

5000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 10 Gb

10000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 20 Gb

20000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 25 Gb

25000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی

Plan VIP A - 30 Gb

30000 مگ فضا
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
اددون دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور nginx
دامنه ir رایگان
DNS اختصاصی رایگان
نصب CMS رایگان
راه اندازی اولیه سایت
لوکیشن آلمان
بک آپ گیری روزانه / هفتگی