آلفا ریسلر SSD (cPanel)

Alpha Reseller-1
 • 50 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 70 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 5 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
 • بله اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-2
 • 80 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 90 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 10 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
 • بله اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-3
 • 90 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 120 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 20 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
 • بله اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس
Alpha Reseller-4
 • 100 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 80 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 30 قابلیت اکانت مستر ریسلر مجاز
 • بله اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس