سرور اختصاصی dacentec

Ded_Usa5
 • Intel E5462 Cpu
 • 16GB Ram
 • 1x1TB Hard
 • 10Tb Bw
 • $40.00 USD / Monthly Money
Ded_Usa1
 • Dell 2xL5420 Cpu
 • 16 Gb Ram
 • 2x120GB SSD Hard
 • 10Tb Bw
 • $40.00 USD / Monthly Money
Ded_Usa2
 • Dell 2xL5420 Cpu
 • 16 Gb Ram
 • 2x2TB Hard
 • 10Tb Bw
 • $40.00 USD / Monthly Money
Ded_Usa3
 • HP DL180G6 2XE5620 Cpu
 • 48 Gb Ram
 • 2X2TB Hard
 • 10Tb Bw
 • $75.00 USD / Monthly Money
Ded_Usa4
 • HP DL180G6 2XE5620 Cpu
 • 48 Gb Ram
 • 2X4TB Hard
 • 10Tb Bw
 • $85.00 USD / Monthly Money